Atzmon (Vaysenberg) Zvi
Born: 1910
Birth Place: Kishinev
Immigrated: 1938
Arrived: 1938
Residence in the Village:
Departed:
Departed to:
Died: 1988
Vaysenberg Yoseph
 
Vaysenberg Sara
Zayger Zeev
 
Zager Bela
    Atzmon (Vaysenberg) Zvi   Atsmon Tsila    
Children:   Sofer (Atzmon) Mira    Atsmon Yoseph