Krishevski (Mordechovitz) Sarah
Born: 1924
Birth Place:
Immigrated:
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1990
Mordechovitz Arie
 
Mordechovitz Freeda
Missing
Photograph
Krishevski Gershon Itzhak
 
Krishevski (Hirshfeld) Batya
    Krishevski (Mordechovitz) Sarah   Krishevski Mordechai Marko    
Children:   Nussbaum (Krichevsky) Batya    Cohen (Krishevsky) Tami