Rozen Elyashiv Dov
Born: 1893
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1895
Rozen Shraga Feibush
 
Rozen (Shkolnik) Haya Gittel
Missing
Photograph
 
    Rozen Elyashiv Dov