Elyashiv Guy
Born: 1957
Birth Place: Israel, Ramat Gan
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation: ,
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Elyashiv Galil
 
Elyashiv (Sverdlov) Dalya
Missing
Photograph
 
    Elyashiv Guy   Elyashiv (Likwornik) Nomi    
Children:   Elyashiv Mor    Elyashiv Gal    Elyashiv Yuval