Razi Efron
Born: 1936
Birth Place: Israel, Rehovoth
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 2012
Razi (Rozenberg) Zigi Shlomo
 
Razi Gerda
Neiman Otniel
 
Nayman (Gotthilf) Hemda
    Razi Efron   Razi (Naymann) Offrah    
Children:   Razi Matityhu Tayu    Razi Noam