Saham (Kaham) Shlomo
Born: 1940
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation: .,
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Kaham Yosef
 
Kaham Shosana
 
    Saham (Kaham) Shlomo   Saham Belha    
Children:   Saham Maia    Saham Roe    Saham Nizan