Kaham Shosana
Born: 1902
Birth Place: Yemen
Immigrated:
Arrived: 1938
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1986
 
Kaham Zeharia
 
Kaham Taranja
    Kaham Shosana   Kaham Yosef    
Children:   Choen (Kaham) Sarah Shada    Choen (Kaham) Berha    Kaham Mazal    Marli (Kaham) Hauva    Saham (Kaham) Shlomo    Kahm Binyamin    Kaham Yael    Kaham Meir