Kaham Yosef
Born: 1903
Birth Place: Yemen
Immigrated: 1938
Arrived: 1938
Residence in the Village:
Departed:
Departed to:
Died: 1977
Kaham Zeharia
 
Kaham Taranja
 
    Kaham Yosef   Kaham Shosana    
Children:   Choen (Kaham) Sarah Shada    Choen (Kaham) Berha    Kaham Mazal    Marli (Kaham) Hauva    Saham (Kaham) Shlomo    Kahm Binyamin    Kaham Yael    Kaham Meir