Abramov Itzchak
Born: 1929
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1984
Abramov Haim
 
Abramov (Yaacobovitch) Purim Pnina
Missing
Photograph
Missing
Photograph
 
    Abramov Itzchak   Abramov Racheli    
Children:   Abrahamov Hananya    Goldshtein Paz Ruth    Abrahamov Yoseph    Yona Gali