Shaulov (Abramov) Malka
Born: 1925
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 2014
Abramov Haim
 
Abramov Purim Pnina
Missing
Photograph
Missing
Photograph
 
    Shaulov (Abramov) Malka   Shaulov Peretz    
Children:   Lushkanski (Shaulov) Izraella    Shaulov Avi    Shaulov Yarona