Sibahi Yosef
Born: 1893
Birth Place: Yemen
Immigrated: 1926
Arrived: 1926
Residence in the Village:
Occupation: farmer
Departed:
Departed to:
Died: 1971
Sibahi Seadia
 
Sibahi Bracha
Missing
Photograph
 
    Sibahi Yosef   Sibahi Bracha    
Children:   Sibahi Shalom    Bashari (Sibahi) Ziona    Sibahi Seadia    Tabib (Sibahy) Hadassa    Kantor (Sibahi) Esther    Sibahi Meir    Sibahi Avner    Veissblum (Sibahi) Tikva    Sibahi Zvia