Rabayov (Yaakobi) Rivka
Born: 1904
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died: 1972
Yaacovi Yehezkiel
 
Yaacovi Hava
Missing
Photograph
Missing
Photograph
 
    Rabayov (Yaakobi) Rivka   Rabayov Gavriel    
Children:   Rabayov Emmanuel    Weiner (Rabayov) Zahava    Rabayov Yechezkel    Rabayov Avraham    Rabayov Avner