Gotlib (Pishetzner) Shifra
Born: 1903
Arrived:
Residence in the Village:
Occupation:
Departed:
Departed to:
Died:
Buried:
Pishetzner Zvi
 
Pishetzner Henya
Missing
Photograph
Missing
Photograph
 
    Gotlib (Pishetzner) Shifra   Gotleeb Yoseff    
Children:   Shaulzon (Gotlib) Henia    Gotlib Joshua